HI Tam 1311, banij có s? ?? ?i?n c?a máy okk VM5-ii không cho mình xin v?i nhé, máy mình nh?n nút start không chay ???c , mình mu?n ki?m tra s? ?? dây nh?ng không có sách ?i?n ?? ki?m tra. ban có...